PRIVACY STATEMENT KVB Vastgoed B.V.

1. Inleiding

KVB Vastgoed B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. KVB Vastgoed heeft daarom dit privacy statement opgesteld. KVB Vastgoed behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft KVB Vastgoed u inzicht hoe KVB Vastgoed in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij

Wij zijn KVB Vastgoed B.V. en werken vanuit ons kantoor in Heerde aan de Veldweg 6B1. KVB Vastgoed is onderdeel van KVB Holding B.V. en dit privacy statement heeft derhalve dan ook betrekking hierop.

KVB Vastgoed is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

KVB Vastgoed schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. KVB Vastgoed blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt KVB Vastgoed contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

KVB Vastgoed maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

  • • Als u KVB Vastgoed toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op KVB Vastgoed rust;
  • • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan KVB Vastgoed is opgedragen;
  • • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KVB Vastgoed of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

KVB Vastgoed gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

  • • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van KVB Vastgoed.
  • • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
  • • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

13. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via 06 34 56 99 15.

7. Wijzigingen

KVB Vastgoed behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen KVB Vastgoed en een betrokkene.

8. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief